اهم وظایف واحد مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE

1
ایجاد هماهنگی ، انسجام ، نظارت و ارزیابی مستمر واحدهای سازمانی در راستای : هم افزایی سیاست های جامع پیشگیری و کاهش اثرات و پیامدهای نامطلوب حوادث و سوانح غیرمترقبه ، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح غیرمترقبه و انجام صحیح وظایف مربوط به بازسازی و بارتوانی .
2
هماهنگی و نظارت در زمینه ایجاد و گسترش سیستم های مؤثر پیشگیری ، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها ، زیرساخت ها و ابنیه حیاتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده ، روشهای اتکائی و جبرانی خسارات نظیر انواع بیمه ها ، حمایت های مالی، تسهیلات ویژه و صندوق حمایتی با هماهنگی سازمان مدیریت بحران استان و همکاری واحدهای استانی دستگاه های ذیربط .
3
پیگیری جهت انجام مطالعات و ارائه طرح های مناسب به منظور آمادگی های لازم برای مقابله با حوادث و سوانح غیرمترقبه طبیعی از قبیل سیل ، زلزله ، خشکسالی ، سرمازدگی ، آفات گیاهی ، آلودگی هوا، لغزش لایه های زمین ، نوسانات آب دریا و پشتیبانی لازم واحد های استانی دستگاه های ذیربط به منظور کاهش خسارات و تلفات ناشی از وقوع آنها در استان.
4
پیگیری جهت انجام امور مطالعاتی ، تحقیقاتی و پژوهش های کاربردی در زمینه مدیریت بحران بمنظور پشتیبانی کارشناسی واحدها
5
پیگیری جهت انجام امور مطالعاتی ، تحقیقاتی و پژوهش های کاربردی در زمینه مدیریت بحران بمنظور پشتیبانی کارشناسی واحدها
6
برنامه ریزی و پیگیری تشکیل و سازماندهی کمیته مدیریت بحران سازمان و شرکت در کارگروه های تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران
7
پیگیری اجرای دوره های آموزشی مربوط به مراحل چهارگانه بحران توسط دفتر آموزش و پژوهش استانداری
8
ارائه برنامه ها و گزارش عملکرد دفتر مدیریت بحران به مراجع ذیربط
9
بررسی، هدایت، نظارت و کنترل و تأیید نهایی مطالعات پدافند غیرعامل انجام شده برای طرحها و سازه ها .
10
تهیه و تدوین دستورالعمل و نظامنامه های مورد نیاز.
11
تقویت کنترلهای سایبری.
12
تقویت کنترل¬های زیست¬محیطی و پدافند زیستی.
13
پیشنهاد طرحها و پروژه¬های پژوهشی در زمینه (.استتار و اختفا .تقویت نقاط آسیب پذیر .معرفی و تحلیل سازه¬ها و طرح¬های مسئله دار .گزینه¬های شاخص برای مطالعه پدافند غیرعامل).
14
برنامه¬ریزی و برگزاری (.همایش .سمینار .کارگاه .مانور).
15
پیشنهاد و توصیه طرحهای خاص جهت مطالعه و قرارداد : الف) شناسایی مخاطرات آبی و پایش حوادث. ب) پیگیری اقدامات کاهش مخاطرات در تأسیسات آبی
16
پیگیری اجرا ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه با نظارت بر انجام مطالعات پدافند غیرعامل طرح¬های درحال اجرا و مطالعه.
17
شناسایی مخاطرات HSE در پروژه های عمرانی سازمان
18
پیاده سازی و استقرار نظام HSE در سازمان
19
ارزیابی سیستم مدیریتی HSE پیمانکاران
20
ارزیابی و تأیید HSE – PLAN پیمانکاران در زمان برگزاری مناقصه و عقد قرارداد پیمانکاران
21
نظارت و پایش HSE در فعالیت های عمرانی سازمان
22
برگزاری دوره های آموزش های تخصصی ویژه کارشناسان HSE سازمان در حوزه های، بازرسی، ممیزی و عملیاتی

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل