شرح وظایف حوزه HSE

1
شناسایی مخاطرات HSE در پروژه های عمرانی سازمان
2
پیاده سازی و استقرار نظام HSE در سازمان
3
ارزیابی سیستم مدیریتی HSE پیمانکاران
4
ارزیابی و تأیید HSE – PLAN پیمانکاران در زمان برگزاری مناقصه و عقد قرارداد پیمانکاران
5
نظارت و پایش HSE در فعالیت های عمرانی سازمان
6
ارائه گزارش از عملکرد HSE پیمانکاران
7
تدوین و به روزآوری دستورالعمل های HSE و رویه های اجرایی سازمان
8
بررسی و تجزیه و تحلیل رویدادهای HSE و اطلاع رسانی در مورد آنها
9
ارزیابی دوره ای HSE پیمانکاران
10
برگزاری دوره های آموزش های تخصصی ویژه کارشناسان HSE سازمان در حوزه های، بازرسی، ممیزی و عملیاتی
11
برگزاری دوره های آموزشی HSE به کارشناسان سازمان
12
ارتقاء فرهنگ HSE با برگزاری همایش ها، سخنرانی ها، شرکت در نمایشگاه های تخصصی
13
بازرسی های ادواری از محوطه سازمان و پروژه های عمرانی
14
تهیه گزارش های مدیریتی در خصوص HSE

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل