سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

• تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري، قناعت، و اهتمام به ارتقاي كيفيت توليد.
• فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات
• ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف مورد نظر در افق چشم‌انداز
• تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني-اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي
• تعميق روحيه دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گري استكبار جهاني
• سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي و اهتمام به معروف و نهي از منكر
• اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگي‌هاي مورد نظر در افق چشم‌انداز
• مقابله با تهاجم فرهنگي
• سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.
• كسب فناوري، به ويژه فناوري‌هاي نو، شامل ريزفناوري و فناوري‌هاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست‌محيطي، هوافضا و هسته‌اي
• اصلاح نظام آموزشي كشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تأمين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق چشم‌انداز.
• ايجاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضائي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز.
• اصلاح نظام اداري و قضائي در جهت افزايش تحرك و كارايي، بهبود خدمت‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، تاكيد بر تمركززدائي در حوزه‌هاي اداري و اجرائي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
• تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاي جايگاه جهاني ايران.
• تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت.
• اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارت و بازرسي
• اولويت دادن به‌ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصت‌ها و امكانات و مسئوليت‌هاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي
• ارتقاي توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله موثر در برابر تهديدها و حفاظت از منابع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور.
• توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.
• تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تاكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‌هاي پيشرفته.
• توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاه‌هاي قضائي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.
• تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين.
• اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.
سياست‌هاي كلي:
1. رعايت اصول و ضوابط پدافند غيرعامل از قبيل انتخاب عرصه ايمن،‌ تعيين مقياس بهينه،‌ كوچك سازي پراكنده سازي، حساسيت زدايي، اختفاء، استتار، ايمن سازي و فريب به منظور كاهش آسيب پذيري در مقابل حملات دشمن عليه مراكز جمعيتي، حياتي، حساس، مهم و شريان‌هاي موجود و طرح‌هاي توسعه آينده كشور
2.  فرهنگ سازي عمومي در خصوص ضرورت به كارگيري اصول پدافند غيرعامل در سطوح دولتي و غيردولتي و گسترش و تقويت مراكز تحقيقاتي و آموزشي به منظور توليد و ارتقاء دانش فني آن
3.  تهيه طرح‌هاي جامع پدافند هسته‌اي، ميكروبي، شيميايي و ايجاد سيستم هشدار عمومي و انجام اقدامات ضروري در جهت كاهش آسيب پذيري مردم در شرايط وقوع خطر
4.  تعيين نهادي براي طراحي، برنامه ريزي، تدوين و تصويب استانداردها، معيارها و مقررات پدافند غيرعامل و هدايت و نظارت بر اعمال آنها در طرح‌هاي آمايشي، توسعه‌اي و صنعتي
5.  طبقه بندي و اولويت بندي مراكز، اماكن و تأسيسات حائز اهميت حياتي، مهم و تعيين اولويت اقدامات پدافند غيرعامل و پيش‌بيني ضمانت هاي لازم بر حفظ اطلاعات طبقه‌بندي شده اين مراكز و اقدامات صورت گرفته در خصوص پدافند غيرعامل آنها
6.  برنامه‌ريزي در طرح‌هاي آمايش سرزميني به منظور بهره‌گيري مناسب از جغرافياي طبيعي و طرح‌هاي عمراني و توسعه در مرزها و نقاط حساس كشور به منظور استفاده دفاعي از اين طرح‌ها و ايجاد سد و موانع جهت جلوگيري يا تأخير در تحركات دشمن منطبق بر اولويت‌بندي تهديدات
7.  انجام حمايت‌هاي لازم از صنايع مرتبط كشور در جهت تأمين تجهيزات تخصصي پدافند غيرعامل پيشرفته و مؤثر مورد نياز كشور با تأكيد بر طراحي و توليد داخلي
8.  تقويت آمادگي و تأمين امكانات لازم براي كنترل مقابله با بحران‌هاي ناشي از انواع عمليات دشمن به منظور ايجاد آرامش و تأمين نيازهاي اوليه جامعه
9.  حمايت لازم از بخش دفاع در جهت اجراي طرح‌هاي پدافند غيرعامل در مراكز و تأسيسات نظامي و دفاعي
10. جلوگيري از ايجاد تأسيسات پرخطر در مراكز جمعيتي و انتقال تدريجي اين تأسيسات به خارج از شهر به منظور كاهش مخاطرات مضاعف
11. دو منظوره كردن كاركرد مستحدثات، تأسيسات، مراكز، شبكه‌هاي ارتباطي موجود و آينده براي بهره‌گيري در شرايط وقوع تهديدات
اعمال كليه اصول و ضوابط مقابله با تهديدات نرم‌افزاري و الكترونيكي و ساير تهديدات جديد دشمن به منظور حفظ و صيانت شبكه‌هاي اطلاع رساني مخابراتي، مديريت الكترونيك و فناوري اطلاعات كشور

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل