سیاست های کلی دفاعی

سياست‌هاي كلي دفاعي مصوب مجمع تشخيص مصلحت :
1- تقويت توانمندي دفاعي
 روزآمد نمودن سازمان
i. سلاح و تجهيزات
ii. ساختار آموزشي
iii. بهينه کردن سيستم‌هاي اصلي
 پاسخ ‌گويي سريع قاطع و غير قابل پيش‌بيني
 بهينه نمودن نظام آموزشي
 توسعه کمي و کيفي بسيج
 تقويت سيستم دفاعي
i. امنيت مرزهاي زميني
ii. تقويت و توسعه سيستم پدافند هوايي
 توسعه توانمندي‌هاي دريايي
 حذف و ادغام سازمان‌هاي موازي
 کسب برتري نظامي

2- ايجاد توازن قوا
 استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته
 شکل دهي همکاري‌هاي امنيتي با کشورهاي همسايه
 شکل‌دهي قراردادها پيمان‌ها و کنوانسيون‌هاي منطقه‌اي
 عضويت در پيمان‌هاي همکاري‌هاي نظامي منطقه‌اي
3- افزايش قدرت بازدارندگي در برابر اسرائيل
 تقويت سيستم اطلاعاتي
 عمليات رواني
4- بازدارندگي تهديدات نظامي جهاني
 افزايش توان پايداري
 توسعه منابع نبرد نامتقارن
 استفاده از فناوري‌هاي قابل دستيابي
 توان جنگ رواني
 نمايش قدرت و اراده عمل

5- تحصيل آمادگي براي ابتکار عمل
 تقويت سيستم اطلاعات امنيتي دفاعي
 شناسايي منابع و منافع دشمن
 کسب آمادگي ضربه زدن ابتکاري و غير متعارف

6- حفاظت از منافع حياتي
 توسعه نفوذ فرهنگي و اطلاعاتي
 توسعه ناوگان دريايي
7- تجهيز نيروهاي مسلح
 سيستم پيشرفته موشکي
 سيستم پيشرفته پدافند هوايي
 سيستم پيشرفته دريايي
 سيستم پيشرفته هوايي
 توسعه سرمايه گذاري
i. الکترونيک
ii. ارتباطات
iii. اطلاعات
iv. مخابرات امن
v. جنگ الکترونيک و اطلاعات
vi. سيستم يکپارچه فرماندهي و کنترل
vii. توسعه هوشمندي در تسليحات

8- سازماندهي نيروهاي مسلح
 سازماندهي و حفظ
i. وحدت
ii. اقتدار
iii. انضباط
iv. انسجام
 جاذبه و بهبود معيشت و منزلت
 توسعه و تحول نظام آموزشي
 تحرک و سرعت عمل
 اصلاح سيستم‌ها روش‌ها و حذف موازي‌ها
 بهينه سازي سيستم مديريت

9- تقويت بسيج
 امنيت و توسعه انضباط اجتماعي
 جذب آموزش و انسجام و آمادگي رزمي
 افزايش توان سازماني
 فراخواني
 ارتقاي پشتيباني
 تعميم ارتش بيست ميليوني در ساختار اداري نظام
 تحقيق طراحي و توسعه
 فرهنگ‌سازي آگاه‌سازي مردم

10- پدافند غير عامل
سيستم يکپارچه پدافند عامل کشور
 آمايش سرزميني
 تقويت پدافند غير عامل

11- طرح جامع آمادگي‌هاي لازم
 تعيين وظايف هر يک از سازمان‌هاي دولتي
 مديريت جنگ و بحران
 فراخوان بسيج و احتياط
 دومنظوره سازي واحدها
 طراحي و اجراي رزمايش‌ها

12- ارتقاي توان کيفي و کمي صنايع نظامي و صنايع مکمل
 تقويت توسعه و نوسازي صنعت
 بالا بردن توان کمي و کيفي صنعت

13- تأمين نيازهاي مالي
 تأمين اعتبارات مورد نياز

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل